تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

مقایسه اثر هیومکس و صابون محلول پاشی جنوبگان

حشره كشهاي نئونيكوتينوييدي از حشرهكشهاي سيستميك هستند. براي تسهيل در نفوذپذيري اين نوع حشرهكشها از سطح شاخ و برگ و افزايش كارايي آنها عليه آفات مكنده از مواد افزودني استفاده ميشود. در اين تحقيق دو نوع ماده همراه به نام هيوميكس (حاوي اسيد هوميك، فولويك اسيد، ازت و پتاس و غيره) و جنوبگان (صابون محلول پاشي) با غلظت 0/5 در هزار استفاده شد. براي اين منظور دو حشرهكش نئونيكوتينوييدي شامل ايميداكلوپرايد SC150، كلوتيانيدين (پانچو WG500) به تنهايي با غلظت 0/2 در هزار و مخلوط با جنوبگان 0/5 در هزار و يا هيوميكس 0/5 در هزار استفاده شد. در اين پروژه تيمار ديازينون EC 60% و (2 در هزار) به عنوان حشرهكش توصيه شده و شاهد (بدون سمپاشي) همراه با تيمارهاي بالا در قالب 8 تيمار و 3 تكرار آزمايش شدند. نتايج نشان داد كه اضافه كردن جنوبگان و هيوميكس به محلول حشرهكشهاي نئونيكوتينوييدي موجب افزايش در كارايي آنها ميشوند بهطوريكه حشرهكش كلوتيانيدين به تنهايي 81/4%، با جنوبگان 96% و با هيوميكس 92/8% كارايي داشت و ايميداكلوپرايد به ترتيب فوق 92/16 و 90/63 و 92% كارايي داشت. بر اساس اطلاعات موجود هر 6 تيمار حشرهكش نئونيكوتينوييدي كارايي بيشتري نسبت به ديازينون (69/2%) داشتند. نتايج بدست آمده از شمارش قطرات عسلك نشان داد كه افزودن جنوبگان ميتواند براي افزايش كارايي حشرهكش كلوتيانيدين خيلي مناسب باشد درصورتيكه هيوميكس براي ايميداكلوپرايد اثر افزايشي داشت.