تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

كودهای سوسپانسيون

مجري: وزارت جهادكشاورزي ، سازمان تحقيقات‌وآموزش‌‌ و ترويج كشاورزي ، موسسه تحقيقات پسته كشور

خلاصه: تيمار كود سوسپانسيون جنوبگان با حجم بالا (930 ليتر سوسپانسيون در هکتار)  بر روي صفات  درصد پوكي، انس دانه، درصد نخودو و رشد طولي سرشاخه اختلاف معني داري نسبت به ساير تيمارها داشت و بعنوان بهترين تيمار توصيه گرديد و مزيت تيمارهاي سوسپانسيون نسبت به كاربرد كود شيميايي جامد از نظر آماري كاملا معني دار بود.