تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

نماتد مولد غده و ريشه

نام بيماري:

نماتد مولد غذه و  ريشه

عامل بيماري:

Meloidogyne spp

علائم بيماري:

كاهش پوشش برگي ، زردي برگ درختان ، كاهش رشد ونمو و ضعف و زوال درختان ظهور غده هاي متورم (دانه تسبيحي ) در ريشه هاي كوچك و متوسط

مبارزه غيرشيميايي:

دادن خاك رس به اطراف درختان و نواحي مجاور ريشه و سنگين كردن بافت خاك ، استفاده ازكودهاي پتاسه، استفاده از پايه هاي مقاوم  عدم استفاده از نهالهاي آلوده و جلوگيري ازجابجايي و انتقال خاك  و آب آلوده

مبارزه شيميايي:

 مخلوط كردن نماتدكش راگبي به ميزان 15 - 10 گرم به ازاي هرمترمربع با خاك اطراف تنه درختان در بهمن ماه