تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

زوال ورتيسيليومي

نام بيماري:

زوال ورتيسيليومي

عامل بيماري:

قارچ Verticillium dahliae

علائم بيماري:

مسدود شدن آوندهاي چوبي بروز لكه هاي سياه پراكنده يا حلقه كم وبيش منقطع سياه در برش عرضي تنه يا شاخه يا ريشه آلوده . كاهش تدريجي برگ درختان ، تجمع برگهاي باقيمانده در انتهاي شاخه ها، زرد شدن برگها. وجود نوارهاي تيره رنگ دربرش طولي شاخه ها

مبارزه غيرشيميايي:

استفاده ازپايه هاي مقاوم ازجمله UCB1، استفاده از پوششها ومالچهاي پلاستيكي روي خاكهاي آيش به مدت چندين هفته درتابستان، استفاده ازكودهاي پتاسه، خودداري از كشت دوم پنبه ،گوجه فرنگي ،خيار، بادمجان،يونجه ميان درختان وهمچنين خودداري ازاحداث باغ دراراضي كه زيركشت محصولات فوق درگذشته بوده اند

مبارزه شيميايي:

استفاده ازسمومي مانند متيل برومايد، كلروپيكرين ومتام سديم قبل ازاحداث باغ وكاشت بذر يا نهال