تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

زهرابه آفلاتوكسين

نام بيماري:

زهرابه افلاتوكسين

عامل بيماري:

قارچهاي گروه Aspergillus flavus

علائم بيماري:

 قارچهاي گروه آسپرژيلوس در محصولات كشاورزي بخصوص در دانه هاي مغذي مانند بادام ، بادام زميني ، ذرت وپسته  در صورت مهيابودن شرايط مناسب به رشدونموپرداخته وزهرابه وسم افلاتوكسين رادرداخل ويادر سطح موادغذايي بوجود ميآورند. دانه هاي آلوده خصوصيات ويژه اي از قبيل كپك زدگي كمي وزن واندازه ، وجودلكه هاي تيره بر روي پوست استخواني وترك خوردگي پوست سبزروئي دارند.

مبارزه غيرشيميايي:

هرس شاخ هاي پائين درختان آبياري وتغذيه به موقع ومناسب درختان جهت جلوگيري ازشكاف خوردن پوست سبزروئي دانه ها، كاربرد كود مرغي بصورت چالكودوزيرخاك نمودن آن ، برداشت به موقع محصول . جلوگيري ازمخلوط شدن دانه هاي روي زمين ريخته باساير دانه ها، برداشت پسته متناسب باظرفيت دستگاه پوست كن حداكثررطوبت دانه ها هنگام انتقال به انبار6درصدباشد. خودداري ازاستفاده مجدداز آب حاصل ازشستشوي پسته ها

مبارزه شيميايي:

-