تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

سن های پسته

 

نام آفت:

سن های پسته ( سن قرمز، سن سبز با لکه سفید، سن سبز یکدست و سن قهوه ای )

نام علمي آفت:

Apodiphus amygdali – Acrosternumspp – Brachynema spp - Lygaeus pan derus

زمان ظهور حشره كامل:

از اواخر فروردین ماه و در مورد سن های سبز تا نزدیک شدن به برداشت محصول

نحوه خسارت:

تغذیه از دانه ها پس از تشکیل تا مرحله رسیدن، ریزش و خشکیدگی دانه های ریز، سیاه شدن و لکه دار شدن و فساد مغز  ( عامل ناقل بیماری ماسوی لپه )

تعداد نسل:

( سه تا پنج نسل در سال دارند ( سن قهوه ایی یک نسل

نحوه زمستان گذرانی:

حشرۀ کامل ( بسته به جنس و گونه سن در پناهگاه های مختلف )

مبارزه غیر شيميايی: عدم سمپاشی های بی رویه و حمایت از زنبور های پارازیت تخم- علفزنی باغات قبل از هجوم و ریزش سنها در اوایل فصل ....

مبارزه شيميايی:

با یکی از سموم فنی تروتیون دو در هزار یا ایمیداکلوپراید نیم در هزار یا فنتیون یک و نیم در هزار

زمان مبارزه:

با مشاهده آفت روی درخت و خوشه ها