تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه دوم مرداد

توصيه كودي: كودازته جلوي آب يا همراه با آب آبياري كود پتاسيه بصورت محلولپاشي يا همراه با آب آبياري
عمليات باغي: مبارزه مكانيكي با علفهاي هرز   
آفات: پسيل پسته - سن سبز پسته - كنه معمولي