تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه اول مرداد

توصيه كودي: كودازته جلوي آب يا همراه با آب آبياري كود پتاسيه بصورت محلولپاشي يا همراه با آب آبياري
عمليات باغي:  
آفات: پسيل پسته - سن سبز پسته -        كنه معمولي