تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه سوم دی

توصيه كودی: كودهای حيوانی ( گاوی و گوسفندی )         كودهای فسفره ، پتاسه و ميكرو- گوگرد و گچ
عمليات باغی: هرس زمستانه                   اصلاح بافت خاك                     تسطيح كرتها
آفات: