تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

دهه اول بهمن

توصيه كودي: كودهاي حيواني ( كود مرغي)         كودهاي فسفره ، پتاسه و ميكرو- گوگرد و گچ
عمليات باغي: محلولپاشي روغنهاي طبيعي يا شيميايي                           هرس زمستانه                   اصلاح بافت خاك                     تسطيح كرتها