تولید کننده کود های آلی و شیمیایی جنوبگان

ورود | ثبت‌نام

كودهای مخصوص مصارف محلول پاشی

 
 


محلول پاشي كودهاي مايع و تغذيه برگي ، يكي از روشهاي موثر و كاراي كوددهي در انواع محصولات كشاورزي بوده و توسط آن مي توان عناصر غذايي را در اسرع وقت و مستقيما" در اختيار شاخه ، برگ و ميوه گياه قرار داد .

 

با توجه به مواردي همچون ، بيشتر بودن نياز بعضي از اندامهاي گياه مثل ميوه نسبت به كل گياه به مواد غذايي خاص و همچنين جذب پائين عناصر غذايي توسط ريشه ها در اوايل بها بعلت دماي پائين خاك ، درحاليكه عناصر غذايي نظير روي و بر در اين زمان شديدا" مورد نياز گياه مي باشند ، محلول پاشي عناصر غذايي ، روش كوددهي مناسب تري دراين موارد مي باشد .

 

همچنين در دوره رشد و نمو سريع ميوه در اوايل فصل رشد كه رقابت براي جذب موادغذايي بين اندامهاي زايشي ( خوشه ها و دانه ها ) و ريشه ها ، از فعاليت ريشه ها كاسته و در نتيجه جذب مواد غذايي توسط ريشه ها كم مي شود ، با محلولپاشي كودهاي مايع اين رقابت كاهش مي يابد .

 

دراكثر باغات و مزارع كشور با توجه به بالا بودن PH خاك ، آهك فراوان و مصرف بيش از نياز كودهاي فسفاته ، جذب عناصر ريز مغذي از طريق خاك با مشكل مواجه بوده و موجب كاهش كميت و كيفيت محصول گرديده است . محلول پاشي عناصر غذايي بويژه عناصر ميكرو و ريز مغذي همچون آهن ، روي منگنز ، مس و بر در شرايط خاكهاي ايران بعلت برطرف نمودن سريع كمبود ، آسان تر بودن نحوه مصرف كود ، جلوگيري از تثبيت اين عناصر در خاك و همچنين ارزان تر بودن چشمگير و قابل توجه ، از مصرف خاكي اين عناصر ، مناسب تر ، علمي تر و مقرون بصرفه تر خواهد بود .

 

با محلول پاشي كودهاي مايع ، رشد رويشي ، عملكردو كيفيت محصول ارتقاء يافته ، مصرف كودهاي شيميايي در خاك و اثرات متعاقب اين مصرف همچون آلودگي آبهاي زير زميني و تخريب ساختمان خاك كاهش مي يابد .

ليست كودهاي مخصوص مصارف محلولپاشي از قرار زير ميباشد